Gizlilik politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

İNTERNET SİTESİ

AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ

Çakır Balıkçılık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan, ziyaretçimiz olan, şirket bünyesinde çalışan kişiler de dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesinde yer alan ‘’veri güvenliğine ilişkin’’ hüküm uyarınca, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu hususta detaylı bilgiye ulaşmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda ve KVKK m. 10 aydınlatma yükümlülüğümüz uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

TANIMLAR                :

Belirlemede yer almayan tanımlar için Kanun ve Yönetmeliklerde yer alan tanımlar geçerlidir.

İlgili kişi                                 :  Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri                             :  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi     : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul                                     :  Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum                                  :  Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen                            : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi                  :  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu                     :  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

VERİ SORUMLUSU  :

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çakır Balıkçılık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket kişisel verileri KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamaktadır. KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu doğrultuda;

 •  Şirket Binalarına Güvenliğin Sağlanması Amacıyla Yerleştirilen Ziyaretçi, İş Ortağı, Çalışan Ve İşverenin Fiziksel Veya Elektronik Görüntüsü Alınmak Suretiyle,
 • Şirket Hatları Üzerinden Gerçekleştirilen Görüşmelerde Sözlü Olarak Verilen Bilgilerin Yazılı Olarak Kaydedilmesi Suretiyle,
 • Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Kurulan Yazılı İletişimler Vasıtasıyla,
 • İş Kanunu Ve Sair Mevzuat Hükümlerinde Yer Alan Yükümlülükler Gereği Çalışan Dosyalarını Oluşturmak Suretiyle,
 • Elektronik Posta Adreslerimiz Üzerinden Yürütülen Yazışmalar Ve Gönderilen Ek Belgeler Vasıtasıyla,
 • Şirket Çalışanlarıyla Kurulan İletişimler Vasıtasıyla,
 • İş Ortaklıkları, Danışmanlar, Tedarikçilerle Sözlü, Fiziksel Veya Elektronik Ortamda Kurulan İletişimler Vasıtasıyla İletilmek Suretiyle,

Toplanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri Kategori Açıklaması
Kimlik BilgisiGerçek kişiye ait, kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir. Ad-soyad, Anne-baba adı, Anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, ehliyet numarası, TC Kimlik numarası, fotoğraf ve sair veriler
İletişim BilgisiAdres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), sosyal medya hesap bilgileri
LokasyonKonum Bilgisi  
ÖzlükBodro Bilgileri, Disiplin Soruşturması, İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları.  
Hukuki İşlem BilgisiDava dosyalarındaki bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler.
Müşteri İşlemÇağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, bina girişlerinde toplanan bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi.
Mesleki Deneyim BilgisiDiplama Bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri  
Finansal BilgiBilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, banka hesap numarası ve hesap bilgileri, finansal durumu gösterir belgeler, kredi ve risk bilgileri, maaş, bordro bilgileri, özel sağlık sigortası poliçe bilgisi, avans bilgisi ve sair veriler
  İşlem Güvenliği Bilgisi    Ip adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, erişim bilgileri, erişimde bulunma süreleri
  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi    Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
  Risk Yönetimi Bilgisi    Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.
Pazarlama BilgisiSosyal medya hesapları üzerinden elde edilen bilgiler, Anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 •  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 •  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması
 •  Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Mal Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 •  Mal Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •  Çalışan Adaylarının Başvuru Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 •  Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 •  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •  İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Talep Ve Şikayetlerin Takibi
 •  Ücret Politikasının Yürütülmesi
 •  Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ:

Kişisel Verileriniz Zaman Zaman Ve Faaliyetin Gerektirdiği Ölçüde her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılabilmektedir. Bu doğrultuda,

 • İşleyiş Gereği Şirket Çalışan Ve Çalışan Adaylarıyla,
 • Şirket Yetkili, Hissedar Ve Ortaklarıyla,
 • Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı Olan Sunulan Ürün Ve Hizmetlerden Faydalanma İhtimali Bulunan Gerçek Ve Tüzel Kişilerle,
 • Ziyaretçilerle,
 • Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Ve Geliştirilmesi Adına Teknik, Mesleki Ve Akademik Destek Alınarak Ortak Projeler Yürüttüğü Kişilerle,
 •  Mesleki Danışmanlar Ve Muhasebeciler Ve Denetçilerle,
 • Bilgi Teknolojileri Ve Arşiv Hizmeti Veren Şirketlerle,
 • Yeme-İçme Teslimat Görevlisi, Kargo Görevlisi Ve Alt İş Veren, Taşeron, Taşeron Adayı, Taşeron Çalışanı, Servis Çalışanı, Alt İşveren Çalışanı, Alt İşveren Çalışanı Yakını, Bayi Çalışanı, Bayi Yetkilisi, Çalışan Yakını Kişilerle,
 • Yasal Yükümlülükler Gereği İçin Hizmet Alınan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurumları Ve Uzmanlarıyla,
 • Şirket’in Ticari, İdari Veya Sözleşme İlişkisi İçinde Bulunduğu Kurum Ve Kuruluşlarla, Bankalarla,
 • İşin Gereği Baskı Uygulamalarıyla Çıktı Alınması Gereken İşlerle Şirket Dışında Hizmet Veren İşletmelerle,
 • İşleyiş Gereği Kurulan İş Ortaklıklarından, İş Ortağı Şirket Ve Şahıs Olan Üçüncü Kişilerle,
 • İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Şirket’in Bilgi Ve Belge Paylaşmak İle Yükümlü Olduğu Hukuken Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar, Özel Hukuk Tüzel Kişileriyle,
 • Veri Kayıt Sistemine Dahil Olunması Sebebiyle Servis Sağlayıcılarıyla,

Paylaşılabilir.

VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK KVKK MADDE 11 UYARINCA  HAKLARINIZ:

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel Veri İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
 • Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
 • Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
 • Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,
 • Kişisel Verinizin İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Hâlinde, Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme,
 • Talebinizce Düzeltilen Ya Da Silinen Bilgilerinizin, Eğer Aktarılmış İse Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
 • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
 • Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme.

Sayın Ziyaretçi,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi ‘’ Dörttepe Mah Dörttepe Mücavir Sok No:30-4/A Milas/Muğla” adresine veya ‘’iletişim@cakirfishing.com ‘’ adresine gönderebilirsiniz. Kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından Çakır Balıkçılık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Gönderimlerinizde, kimliğinizi tespit edici bilgilerin yer alması gerekmektedir. Kimliğinizi tespit edici bilgilerin yer aldığı ve Konunun KVKK kapsamında kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik olduğunu açıkça belirttiğiniz, detaylı açıklamaların yer aldığı başvurunuzu tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen  prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun (30 gün içinde) reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvuru yapılamadığını hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

Çakır Balıkçılık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Open chat
1
💬 Need help?
Hello 👋
Can we help you?